مطالب توسط آزمایشگاه علوم داده

اولین کنگره ملی نورولوژی شناخت، رفتار و دمانس

گروه های هدف اولین کنگره ملی نورولوژی شناخت، رفتار و دمانس عبارتند از: ✅گروههای هدف اول: متخصصین مغزواعصاب، متخصصین روانپزشکی، دکتری علوم اعصاب، متخصصین طب سالمندی ✅گروههای هدف دوم: متخصصین جراحی مغزواعصاب، دکتری و ارشد علوم شناختی، متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی، دکتری سالمندشناسی، دکتری و کارشناسی ارشد گفتار درمانی، شنوایی سنجی، کاردرمانی، متخصصین پزشک […]

خوشه بندی داده های جریانی با استفاده از آپاچی اسپارک

The speed of data generation is growing these days. The model of data generation has changed to multi producer- multi consumer from one producer-multi consumer, as individuals can generate and publish data easily. Traditional data base is not able to process these vast data, which are known as big data. One of the most important […]

مطالعه پاشندگی اسپینی در نانوساختار های مغناطیسی

فیزیک آزمایشگاهی شاخه ای از علم فیزیک بوده که در آن با مشاهده پدیده های طبیعی و جمع آوری داده و انجام آزمایش سعی در شرح پدیده های مشاهده شده و پیشبینی پدیده های جدید بر اساس از آزمایش ها و مدل های ریاضی است. آزمایشات و روش ها در این رشته بسیار متنوع بوده […]

طراحی مفهومی نرم افزار موبایل جهت کمک به سیستم کنترل سنکروترون با استفاده از واقعیت افزوده

Due to involvement of different engineering disciplines, tools and methodologies in design, construction and operation of an experimental physics facility (EPF), an integrated information system is needed to efficiently manage data. DISCS is a framework developed to address this need which includes multiple modules and servicesthat provide web-based management tools and APIs to access EPF […]

اتقال داده های حجیم

در طی فرایند های علمی صورت گرفته در آزمایشگاه های مختلف و مراکز تحقیقاتی داده های متنوعی تولید و نگهداری می شوند. ابزارهای علمی و شبیه سازهای رایانه ای داده های عظیمی را تولید و ذخیره سازی می نمایند که نیازمند روش های جدیدی برای تحلیل و مرتب سازی آنها می باشند. در مطالعه صورت […]

طراحی موتور جستجوی متمرکز بر حوزه شتاب دهنده

A Synchrotron as an experimental physics facility can provide the opportunity of a multi-disciplinary research and collaboration between scientists in various fields of study such as physics, chemistry etc. during the construction and operation of such facility valuable data regarding the design of the facility, instruments and conducted experiments are published and stored. It takes […]